[Translate to Dänisch:] Hamburg Hotel 5 Sterne Grand Elysee Übernachten Wochenende Business

Billeddokumentation:

Såfremt andet ikke er angivet, tilhører alle billedrettigheder Elysée Hotel AG Hamburg, Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg.

Download af forretningsbetingelser som PDF

 

Generelle forretningsbetingelser (AGB) for Elysée Hotel AG Hamburg

I. Gyldighedsområde

1. Disse forretningsbetingelser gælder for kontrakter om  udlejning af hotelværelser til indkvartering samt for alle andre ydelser og leveringer, som hotellet har gennemført for kunden.

2. En fremleje af det overladte værelse samt en brug til andre formål end indkvartering kræver en forudgående skriftlig tilladelser fra hotellet, hvorved § 540 stk. 1 afsnit 2 BGB frafaldes, såfremt kunden ikke er forbruger.

3. Kundens forretningsbetingelser gælder kun, hvis dette forinden blev udtrykkeligt aftalt.


II. Kontraktindgåelse, kontraktpartner

1. Kontrakten kommer i stand når hotellet accepterer kundens anmodning. Hotellet kan efter ønske bekræfte værelsesreserveringen skriftligt.

2. Kontraktpartner er hotellet og kunden. Har en tredjepart bestilt for kunden (som gæst) eller har en kunde bestilt for en tredjepart (som gæst), hæfter tredjeparten solidarisk overfor hotellet sammen med kunden for alle forpligtelser fra hotelkontrakten, såfremt hotellet har en tilsvarende erklæring fra tredjeparten. Kunden hæfter for enhver af hotellets ydelser, som tredjeparten (som gæst) har gjort brug af, såfremt disse står i forbindelse med de i kontrakten aftalte ydelser, medmindre arten og omfanget af ydelsen er så usædvanlig, at en billigelse fra kundens side må anses for klart udelukket.


III. Ydelser, priser, betaling

1. Hotellet er forpligtet til at holde det af kunden reserverede værelse frit og til at levere de aftalte ydelser.

2. Kunden er forpligtet til at betale de for værelset og andre ydelser, som han har gjort brug af gældende eller aftalte priser. Dette gælder også for ydelser og udlæg overfor tredjepart, som hotellet har haft på kundens foranledning.

3. De aftalte prise inkluderer den gældende moms. Ved ændring af den gældende mons eller ved indførelse af en sådan, ved ændring eller afskaffelse af lokale afgifter på kontraktgenstanden efter kontraktens indgåelse tilpasses priserne tilsvarende. Overskrider tidsrummet mellem  kontraktens indgåelse og kontraktens opfyldelse 4 måneder og stiger den af hotellet generelt for sådanne ydelser beregnede pris, så kan dette maksimalt forhøje den kontraktmæssigt aftalte pris med 5 %.

4. Hotellet er såvel ved kontraktens indgåelse og også derefter berettiget til at forlange en forudbetaling og/eller en passende sikkerhedsstillelse, som er forfalden til betaling senest 4 uger inden den aftalte levering af ydelserne. Som passende gælder 20 % og fra 4 uger inden den aftalte levering af ydelserne mindst yderligere 70 % af ydelsernes pris. Har kunden ikke bopæl eller sæde i Tyskland, så kan hotellet forlange den fulde pris som forudbetaling eller sikkerhedsstillelse.

5. Overstiger summen af endnu ikke forfaldne betalingskrav fra hotellet for allerede leverede ydelser et beløb på 250,00 € eller gøres der brug af ydelser i over en uge, kan hotellet udstede mellemregninger på de påløbne beløb.


IV. Fortrydelse fra kundens side (i.e. afbestilling, annullering, ikke brug af hotellets/no show ydelser)

1. En tilbagetræden kræver en skriftlig accept fra hotellet. Gives denne ikke, skal den aftalte pris fra kontrakten også betales selvom kunden ikke gør brug af de kontraktmæssige ydelser. Dette gælder ikke ved misligholdelse af hotellets forpligtelse til hensyntagen til kundens rettigheder, retlige goder og interesser, hvis det derigennem ikke er rimeligt at denne holder fast ved kontrakten eller hvis der tilkommer ham en anden lov- eller kontraktmæssig tilbagetrædelsesret.

2. Såfremt der mellem hotellet og kunden skriftligt er aftalt en dato for en gratis tilbagetræden fra kontrakten, kan kunden træde tilbage indtil denne dato, uden dermed at udløse betalings- eller skadeserstatningskrav overfor hotellet. Kundens tilbagetrædelsesret udløber, hvis han ikke indtil den aftalte dato skriftligt gør brug af denne overfor hotellet, nr. 1 afsnit 3 gælder tilsvarende. Ved værelser som kunden ikke har gjort brug af skal hotellet modregne indtægterne samt de sparede udgifter fra anden udlejning af værelserne. Hotellet er berettiget til at forlange den kontraktmæssigt aftalte pris og til at standardisere fradraget for sparede udgifter. I dette tilfælde er kunden forpligtet til at betale mindst 80 % af den kontraktmæssigt aftalte pris for overnatning med eller uden morgenmad, 70 % for halvpension- og 60 % for helpensionsarrangementer.

3. Kunden er berettiget til at bevise, at det ovennævnte krav slet ikke eller ikke er opstået i den krævede størrelse.


V. Tilbagetræden fra hotellets side 

1. Såfremt der med kunden skriftligt blev aftalt en gratis tilbagetrædelsesret inden for en bestemt frist, er hotellet også berettiget til at træde tilbage fra kontrakten i dette tidsrum, hvis der foreligger forespørgsler fra andre kunder på de kontraktmæssigt reserverede værelser og kunden ved forespørgsel fra hotellet ikke frafalder sin tilbagetrædelsesret. Bliver en aftalt eller ovenfor iht. klausul III. nr. 4 forlangt forudbetaling/sikkerhedsstillelse heller ikke betalt efter udløb af en af hotellet fastlagt passende ekstrafrist, så er hotellet også berettigede til at træde tilbage.

2. Desuden er hotellet berettigede til at træde ekstraordinært tilbage fra kontrakten af en sagligt berettiget grund, f.eks.

  • hvis force majeure eller andre omstændigheder, som ligger uden for hotellets indflydelsesområde gør en opfyldelse af kontrakten umulig;
  • hvis værelser bookes med vildledende eller forkerte oplysninger af væsentlig forhold, f.eks. kundens person eller formål;
  • hvis hotellet har en begrundet anledning til at tro, at brugen af hotellets ydelser kan være til fare for hotellets problemløse drift, sikkerhed eller omdømme i offentligheden, uden at dette kan henføres til ledelsen eller organisationen af hotellet;;
  • hvis der foreligger en overtrædelse af ovenstående klausul I. nr. 2.

Ved berettiget tilbagetræden har kunden ingen krav på skadeserstatning.


VI. Værelsestilgængelighed, -overdragelse og -tilbagelevering

1. Kunden har ikke krav på tilgængelighed af bestemte værelser. Bookede værelser står kunden til rådighed fra kl. 14.00 på den aftalte ankomstdag. Reserverede værelser holdes tilgængelige til mindst kl. 18.00 på den aftalte ankomstdag. Kommer kunden eller gæsten ikke indtil kl. 18.00 og er en senere ankomst ikke annonceret, kan hotellet udleje værelset til anden side.

2. Kunden har ingen krav på tidligere tilgængelighed.

3. På den aftalte afrejsedag skal værelserne være tømt og forladt senest kl. 12.00. Forlades værelset senere kan hotellet beregne 50 % af den fulde pris (listepris) for den kontraktoverskridende brug indtil kl. 18, og fra kl. 18.00 100 %. Kontraktlige krav fra kunden er hermed ikke begrundet. Du er berettigede til at bevise, at der slet ikke eller er opstået et væsentligt mindre krav på ekstratillæg.

4. Ved aftale om et bestemt antal værelser er de heraf omfattede værelser principilt booket bindende. Begge kontraktpartnere er gennem skriftlig erklæring over for den anden part indtil den aftalte brugsdato berettiget til, at reducere eller slette det aftalte antal værelser.


VII. Hotellets ansvarlighed

1. Hotellet er ansvarlig med en ordentlig forretningsmands omhu for sine forpligtelser fra kontrakten. Krav fra kundens side på skadeserstatning er udelukket. Undtaget heraf er skader fra krænkelse af liv, legeme og helbred, hvis hotellet er ansvarlig for pligtforsømmelsen, andre skader, som beror på en forsætlig eller grov uagtsom krænkelse af hotellets kontrakttypiske pligter. En pligtforsømmelse fra hotellets side ligestilles med en juridiske repræsentant eller ansat. Skulle der opstå forstyrrelser eller mangler i hotellets ydelser, vil hotellet ved kendskab til dette eller efter klage fra kunden omgående bestræber sig på, at afhjælpe disse. Kunden er forpligtet til, på en rimelig måde at bidrage til, at få forstyrrelsen afhjulpet og til at holde en mulig skader så lille som mulig.

2. For medbragte genstande hæfter hotellet overfor kunden i henhold til lovgivningens bestemmelser, (op til 100 gange af værelsesprisen), højst € 3500, samt for penge, værdipapirer og værdigenstande op til € 800. Penge, værdipapirer og værdigenstande kan indtil en maksimal værdi på € 20.000 opbevares i hotellets pengeskab eller op til € 5.113 i pengeboksen på værelset. Hotellet anbefaler at gøre brug af disse muligheder. Erstatningsansvaret udløber, hvis kunden ikke omgående anmelder tab, ødelæggelse eller beskadigelse til hotellet (§ 703 BGB). Nr. 1 afsnit 2 til 4 gælder tilsvarende.

3. Såfremt der stilles kunden en parkeringsplads i hotellets garage eller på en hotelparkeringsplads til rådighed, også mod betaling, udgør dette ikke en aftale om opbevaring. Hotellet hæfter ikke for bortkomst eller beskadigelse af på hotellets grundstykke parkerede eller rangerede motorkøretøjer og deres indhold, undtaget ved forsæt eller grov uagtsomhed. Nr. 1 afsnit 2 til 4 gælder tilsvarende. En bevogtning finder ikke sted.

4. Wake-up opkald udfører hotellet med stor omhu. Beskeder, post og forsendelser til gæsterne behandles ligeledes med stor omhu. Hotellet overtager levering, opbevaring og – efter ønske – en eftersendelse af disse mod betaling. I den forbindelse overtager hotellet intet ansvar, nr. 1 afsnit 2 til 4 gælder tilsvarende.


VIII. Slutbestemmelser

Opfyldelses- og betalingssted er hotellets sæde. Eksklusivt værneting i handelsforhold er hotellets sæde. Såfremt kontraktpartneren opfylder betingelsen i § 38 stk. 3 ZPO og ikke har noget generelt værneting i Tyskland, anses hotellets sæde som værneting. Der gælder tysk lovgivning. En anvendelse af FN-konventionen og kollisionsretten er udelukket. Skulle enkelte bestemmelser i disse forretningsbetingelser være eller blive ugyldige, så berører dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. I øvrigt gælder de lovmæssige bestemmelser.

Generelle forretningsbetingelser (AGB) vedrørende møderum og lokaler og dermed forbundne ydelser på Elysée Hotel AG Hamburg.


Online-Marketing Agency:

Puetter GmbH
Bismarckstrasse 120
47057 Duisburg
Tlf.: 0203-3062190
www.puetter-online.de